Ienākt
Sociālā nodokļa kalkulators

Pašnodarbinātā dati*
Aprēķinātais sociālais nodoklis:

Aprēķinātais sociālais nodoklis pensiju apdrošināšanai:

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākumu nodoklis:

Aprēķinātie nodokļu maksājumi kopā:

Uz rokas:* viena kalendāra mēneša rezultāti/ dati

Pašnodarbinātā algas
kalkulators

Kādu nodokļu maksāšanas režīmu izvēlēties?

Title
Viens no priekšnosacījumiem veiksmīgai saimnieciskajai darbībai ir izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko nodokļu maksāšanas režīmu. Tikpat svarīgi arī jau pieredzējušiem saimnieciskās darbības veicējiem sekot līdzi izmaiņām nodokļu likumos un izvērtēt, vai esošais nodokļu maksāšanas režīms ir izdevīgs joprojām.
 
Ja plānots uzsākt saimniecisko darbību vai mainīt esošo nodokļu maksāšanas režīmu, aicinām iepazīties ar svarīgāko informāciju par katru no režīmiem!
 

Mikrouzņēmumu nodokļa režīms

 • Mikrouzņēmumu nodokļa likme ieņēmumiem ir 25%
 • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja režīmu nevar izvēlēties maksāt PVN maksātāji.
 • No ieņēmumiem nevar atskaitīt izdevumus.
 • Sākot ar 2024.gada 1.janvāra MUN maksātājiem, ja tie gūst arī ar iedzīvotāju ienākuma nodoklis apliekamu algotā darba ienākumu, būs iespējams piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu  (līdz 2024.gadam šādu iespēju liedza likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli ierobežojumi).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu no saimnieciskās darbības ienākumiem jeb peļņas
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek piemērota atkarībā no taksācijas gada ienākuma, balstoties uz IIN likmi no 20 % līdz 31 %
 • Sociālās iemaksas tiek aprēķinātas, balstoties uz vispārīgā kārtībā piemērojamo likmi 31.07 % apmērā vismaz no minimālās algas (620 EUR). Papildus no starpības starp ienākumiem un minimālo algu (620 EUR) ir jāveic VSAOI 10 % apmērā pensiju apdrošināšanai.
 • Ja ienākumi nesasniedz minimālās algas jeb 620 EUR apmēru, tad jāveic tikai 10% iemaksa pensiju apdrošināšanai.
 • Ik ceturksni līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam jāiesniedz pašnodarbinātā ziņojums un līdz tā paša mēneša 23. datumam - jāveic nodokļu iemaksa
 • Piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu, tiek saglabāti visi iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma atvieglojumi un atlaides.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu fiziska persona var izvēlēties maksāt, reģistrējot kādu no sekojošām saimnieciskās darbības reģistrācijas formām, proti, reģistrējoties par individuālo uzņēmumu vai komersantu, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā par saimnieciskās darbības veicēju jeb pašnodarbināto personu.
 • Ar 2021. gada 1. jūliju autoratlīdzības saņēmējiem, izvēloties reģistrēt saimniecisko darbību, tiek saglabāta iespēja piemērot 25 % vai 50 % nosacīto izdevumu normu.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa režīms

 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms paredz 20 % likmes piemērošanu tai peļņas daļai, kas tiek sadalīta vai izmaksāta dividendēs vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību.
 • Fiziskas personas saņemtās dividendes no sabiedrības – UIN maksātāja – ir atbrīvotas no aplikšanas ar IIN.
 • Uzņēmuma ienākuma nodokli ir iespēja maksāt, reģistrējot vienu no juridisko personu reģistrācijas formām, piemēram, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mazkapitāla sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību.
 • Nosakot ar UIN apliekamo bāzi nodokļu piemērošanai, ar nodokli apliekamo objektu vērtību dala ar koeficientu 0,8.
 • Ja sabiedrības mēneša apgrozījums pārsniedz piecu minimālo mēneša darba algu apmēru un sabiedrībai nav darbinieku, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par minimālo mēneša darba algu, par valdes locekļiem jāmaksā algas nodokli no minimālās algas.

*Par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju ir jāreģistrējas, ja:

 • tiek saņemti pakalpojumi no Eiropas Savienības vai trešās valsts nodokļu maksātāja (ir izņēmumi);
 • tiek sniegti pakalpojumi Eiropas Savienības nodokļu maksātājam;
 • iepriekšējo 12 mēnešu laikā ar PVN apliekamo darījumu summa ≥ 50 000 euro;
 • ES teritorijā iegādāto preču vērtība kalendārajā gadā ≥ 10 000 euro.

 

Rīkam un tā lietošanas rezultātiem ir informatīvs raksturs. Rīks un tā lietošanas rezultāti nav uzskatāmi par konsultāciju, ieteikumu, rekomendāciju, normatīvo aktu un apstākļu skaidrojumu. Rīka lietošanas rezultāti tiek sniegti, neņemot vērā ar katru lietotāju un tā saimniecisko darbību saistītos apstākļus. Nodokļu konsultācijas saņemšanai ir jāvēršas pēc individuālās konsultācijas.

Vincit Online, SIA nesniedz nekādas garantijas par rīka un tā lietošanas rezultātu pareizību, precizitāti, atbilstību normatīvo aktu prasībām un faktiskajai situācijai. Vincit Online, SIA neuzņemas atbildību par sekām un zaudējumiem, kas varētu rasties sakarā ar rīka un tā lietošanas rezultātu izmantošanu.

Adrese

Vincit Online, SIA, vienotais reģ. Nr. 40203249460, PVN maksātāja numurs LV40203249460, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija

[email protected]