Войти

Kādas izmaiņas pašnodarbināto grāmatvedībā paredz jaunie noteikumi?

2022. gadā veiktās izmaiņas Grāmatvedības likumā ieviesa korekcijas Ministru kabineta (MK) noteikumos, kuri regulē arī saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedību. Ar izmaiņām pašnodarbinātos un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus pats.lv vebinārā iepazīstināja Latvijas Lauksaimniecības profesore Inguna Leibus.

Nepaguvi pieslēgties vebināram? Bez satraukuma – esam parūpējušies un apkopojuši galvenās izmaiņas, kam iesakām pievērst uzmanību!*

Vienkāršāka saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite

Atcelta norma, kura līdz šim noteica, ka, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, izdevumi tiek atzīti ne vairāk kā 80% apmērā no kopējumiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Atbilstoši jaunajiem noteikumiem izdevumi vairs nav jādala pilna apmēra un ierobežotos izdevumus, bet jāraksta kopā. Žurnālā turpmāk šādas ailes:

•             19. aile “Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu”;

•             20. aile “Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem”;

•             21. aile “Proporcionāli sadalāmie izdevumi”.

Savukārt 23. aile ir pārdēvēta par «Izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu». Tajā jāuzrāda izdevumus, kuri netiek ņemti vērā, aprēķinot IIN no saimnieciskās darbības ienākuma un arī aprēķinot sociālo iemaksu objektu. Šajā ailē turpmāk jārāda arī par iepriekšējo periodu samaksātās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), jo uz saimnieciskās darbības izdevumiem šīs summas vairs neattiecina – tātad neuzrāda žurnāla 19., 20. vai 21. ailē.**

Pašnodarbinātā sociālās iemaksas nav saimnieciskās darbības izdevumi

Liela neskaidrība līdz šim bija par to, vai pašnodarbinātā VSAOI var norakstīt kā saimnieciskās darbības izdevumus. Lai arī noteikumi neaizliedza sociālās iemaksas iekļaut izdevumos un liela daļa pašnodarbināto tā arī rīkojās, Valsts ieņēmumu dienesta metodiskajos materiālos nepārprotami tika norādīts, ka sociālās iemaksas tomēr nevar iekļaut izdevumos.

Līdz ar izmaiņām MK noteikumos šī neskaidrība ir novērsta, nosakot, ka sociālās iemaksas nav iekļaujamas saimnieciskās darbības izdevumos. Kā jau iepriekš minēts – ja grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā, žurnālā sociālās iemaksas jāieraksta 23. ailē.

Sniedzot gada ienākumu deklarāciju (GID) par 2021. gadu, sociālās iemaksas tika iekļautas kopā ar visiem saimnieciskās darbības izdevumiem. Savukārt, sniedzot 2022. gada deklarāciju 2023. gadā, lai aprēķinātu Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), sociālās iemaksas būs attiecināmas uz attaisnojuma izdevumiem. Šo izdevumu uzskaitei būs paredzēta atsevišķa aile, taču šo izmaiņu izstrāde vēl ir procesā un atbilstoši tiks grozīti MK noteikumi nr. 622, par ko drīzumā informēsim.

Ņem vērā! Noteikumi attiecas uz sociālajām iemaksām, ko pašnodarbinātais veic par sevi. Sociālās iemaksas, kas tiek veiktas par darbiniekiem, var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem. 

Jaunumi saimnieciskās darbības žurnālā

Saimnieciskās darbības žurnālā ieviesta jauna aile “Apgrozījums”, kurā nepieciešams uzrādīt ieņēmumu no saimnieciskās darbības kopsummas, saskaitot ieņēmumus no visiem darbības veidiem un saņemtās subsīdijas. Aile iekļauta, lai saimnieciskās darbības veicēji varētu vienkāršāk pamanīt brīdi, kad apgrozījums gadā sasniedz 300 000 eiro. Nereti pašnodarbinātie nepamana šīs izmaiņas, taču to ir būtiski pamanīt, jo sasniedzot šādu apgrozījumu, pašnodarbinātajam, kurš līdz šim kārtoja grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, jāuzsāk divkāršā ieraksta grāmatvedība.

Ņem vērā! Ja esi iesācis saimnieciskās darbības žurnālu atbilstoši iepriekšējiem noteikumiem, vari to kārtot līdz pat 2022. gada beigām, taču seko līdzi, lai tas nebūtu pretrunā ar jaunajām prasībām. Piemēram, jāņem vērā, ka sociālās iemaksas izdevumos vairs nevar iekļaut.

Arī MUN maksātāju grāmatvedības žurnāls padarīts vēl vienkāršāks. Sākuma daļa no 1. līdz 11. ailei saglabāta tāda pati. Savukārt ieņēmumus nepieciešams uzrādīt tikai trīs ailēs, bet izdevumus – vienā:

•             12. ailē “Saimnieciskās darbības ieņēmumi (apgrozījums)” norāda ieņēmumus no saimnieciskās darbības, no kuru kopsummas aprēķina nodokli;

•             13. ailē “Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz apgrozījumi” norāda saņemto aizņēmumu summas, personiskos ieguldījumus un citus ieņēmumus, kas nav attiecināmi uz apgrozījumu;

•             14. ailē “Ieņēmumi” norāda 12. un 13. ailes kopsummu;

•             15. ailē “Izdevumi” var norādīt visus izdevumus.

Izdevumu precizēšana

Izdevumu precizēšanu nepieciešams veikt, lai aprēķinātu ar IIN apliekamo ienākumu – to aprēķinot, izdevumi, kas neattiecas uz konkrētā pārskata gada ieņēmumiem, netiek ņemti vērā. Tie var būt, piemēram, nopirkti materiāli, kas gada beigās vēl nav izmantoti, preces, kas nopirktas, bet vēl nav pārdotas vai tamlīdzīgi. Tagad precīza kārtība šādu izdevumu precizēšanai aprakstīta ne tikai VID metodiskajā materiālā, bet arī oficiāli iekļauta MK noteikumos.

Atbilstoši noteikumiem izdevumus precizē par nākamā perioda izdevumiem, apmaksāto, taču vēl neizlietoto krājumu iegādi, kā arī pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem aprēķināto nolietojumu. Kārtība nav mainīta, taču jāatceras – izdevumu precizēšana par pašnodarbinātā sociālajām iemaksām nav jāveic, jo tās neiekļauj izdevumos.

Noteikumos tagad arī skaidri norādīts – lai aprēķinātu ar IIN apliekamo ienākumu, žurnālā norādītos izdevumus jāprecizē gada beigās, taču sociālo iemaksu aprēķinam izdevumu precizēšanu var veikt ik mēnesi. Īpaši iesakāms, ja iegādāti dārgi pamatlīdzekļi – to nolietojumu var sadalīt pa mēnešiem, iekļaut izdevumos un samazināt sociālo iemaksu objektu.

Veidlapu izdevumu precizēšanai meklē MK noteikumu 3. pielikumā.

Ja vēlies rūpīgāk iepazīties ar izmaiņām noteikumos, iesakām noklausīties LLU profesores Ingunas Leibus vebināra ierakstu. Inguna Leibus apkopojusi gan svaigākās izmaiņas, gan arī atkārto pašnodarbināto grāmatvedības kārtošanas pamatprincipus – noderēs, ja nesen esi kļuvis vai vēl plāno kļūt par pašnodarbināto!

Вести бухгалтерский учет своими силами может показаться очень сложно, особенно в первый раз. Развеять сомнения в подсчетах налогов поможет соответствующая программа бухгалтерского учета.

Ja esi šādas programmas meklējumos, izmēģini Pats.lv ! Pats.lv  sistēma grāmatvedības kārtošanu padara vienkāršāku, jo viss sarežģītais – nodokļu aprēķins, saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana un atskaišu sagatavošana – notiek automātiski. Viss, ko lietotājam atliek darīt – cītīgi veikt ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un datus augšupielādēt sistēmā.

Чтобы пользоваться pats.lvне нужны предварительные знания в бухгалтерском учете – попробуй, первые 7 дней бесплатно!

*Pats.lv sistēmā saimnieciskās darbības žurnāla izmaiņas atbilstoši likuma grozījumiem  tiks veiktas no 2023. gada janvāra, kā to ļauj Ministru kabineta pārejas noteikumi nr. 188. Personas var iesākto saimnieciskās darbības žurnālu kārtot līdz pat 2022. gada beigām tiktāli, ciktāl tas nav pretrunā ar nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

**Pats.lv sistēmā saimnieciskās darbības žurnāla ailēs numerācijas vietā tiek izmantoti burti


Адрес

Vincit Online, SIA, единый рег. № 40203249460, номер плательщика НДС LV40203249460, ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, Латвия

[email protected]